zakres usług

Kancelaria świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych, sporządzaniu pism i projektów umów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz spółek. Specjalizujemy się w szczególności:

 

SPRAWY KARNE

Jednym z podstawowych wątków(specjalności) podejmowanych przez moją kancelarię jest szeroko rozumiane prawo karne. Pomoc prawna, której udzielam w zakresie prawa karnego obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), a także w postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem) i w razie takiej potrzeby również w postępowaniu karnym wykonawczym (związanym z wykonaniem kary).

Moja kancelaria adwokacka zapewnia również kompleksową pomoc prawną każdej osobie pokrzywdzonej przestępstwem składając w jej imieniu wniosek o wszczęcie postępowania karnego, a później reprezentując osobę pokrzywdzoną w postępowaniu sądowym dbając o to, by sprawca poniósł zasłużoną karę, a szkoda wyrządzona mojemu klientowi na drodze przestępstwa została naprawiona.

Posiadając wieloletnie doświadczenie prokuratorskie wiem, że w rzetelny sposób mogę walczyć o zapewnienie skutecznej pomocy prawnej w każdej sytuacji, w której znalazł się mój klient. Osobom, które obawiają się, że mogą popaść w konflikt z prawem oferuję usługę Pogotowie Prawne. W jej ramach jestem gotowa podjąć się dyżuru i w razie potrzeby na telefon zjawić się w komisariacie, czy prokuraturze celem podjęcia czynności obrońcy. Wystarczy pamiętać mój numer telefonu. Uczestniczę w przesłuchaniach, zadaję pytania, podważam dowody, skarżę decyzje procesowe. Jestem uparta w dążeniu do celu, który uzgodniłam z klientem. Postępowanie w sprawach karnych nie jest rzeczą prostą. Większość osób gubi się w gąszczu przepisów i procedur. Pomoc dobrze przygotowanego adwokata, który zna się na sztuce prowadzenia spraw karnych może znacząco pomóc, a nawet okazać się jedynym rozsądnym rozwiązań.

PRAWO CYWILNE:

Moja kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych przed sądami m.in.w sprawach o:

-ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, zaniechanie bezprawnego naruszania prawa do firmy, zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa, naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim, uznanie czynności prawnej za nieważną, uznanie czynności prawnej za nieważną, uznanie umowy za bezskuteczną, stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli ze względu na jego pozorność, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu bezprawnej groźby, zwrot świadczenia oraz o odszkodowanie przeciwko nieumocowanemu pełnomocnikowi, przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń , wykupienie zajętej części gruntu, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności drogi koniecznej, stwierdzenie zasiedzenia własności, zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, zapłatę znaleźnego, wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną, ustalenie prawa własności, zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości, wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne), przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy, przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem, przedłużenie użytkowania wieczystego, przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu, ochronę praw rzeczowych ograniczonych, wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy, zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem.

PRAWO RODZINNE

W naszej Kancelarii wiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.

Prowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście. Jednocześnie na bieżąco informujemy Was o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

Zlecając nam swoją sprawę macie pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego:  sprawy o rozwód i separację; sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;  sprawy alimentacyjne; sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;  sprawy o kontakty z dziećmi;  sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa; sprawy o przysposobienie (adopcję); sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa; sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;  podziały majątku; sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;  sprawy o dział spadku;  sprawy o zachowek;  sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE:

 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,

 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego,

 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,

 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,

 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców,

 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,

 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

 •  

E-BIZNES. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczonych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa Internetu oraz ochrony danych osobowych Kancelaria:

opracowuje regulaminy prowadzenia działalności w Internecie np. aukcji internetowej, sklepów internetowych, w szczególności w zakresie zgodności z prawem konsumenckim, oferuje wsparcie w ochronie elementów identyfikujących uczestników obrotu w Internecie, w tym w szczególności domen internetowych oraz znaków handlowych, doradza w kształtowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz baz danych. Oraz zagadnienia:

 • prawo nowych technologii, prawo komunikacji elektronicznej, prawo internetu

  własność intelektualna, prawo autorskie (utwory w internecie, ochrona programów komputerowych, licencje, spory o domeny, patenty, znaki towarowe)

 • handel elektroniczny, prawo e-commerce

  ochrona dóbr osobistych (zwłaszcza w internecie)

 • ochrona przed odpowiedzialnością prawną administratorów stron internetowych, dostawców usług hostingowych, usenet, ISP, etc.

 • audyt prawny serwisów internetowych w zakresie ich zgodności z prawem (w szczególności autorskim i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

 • wszelkie sprawy gospodarcze, w tym reprezentacja przed sądami

 • zakładanie spółek, przekształcenia spółek (np. zoo w SA)

 • ochrona konkurencji i konsumenta, sprawy konsumenckie

 • windykacja (przedsądowa i sądowa), odszkodowania

 • ochrona danych osobowych, zgłaszanie zbiorów danych do GIODO (bazy danych)

PRAWO KARNE, KARNOSKARBOWE, WYKONAWCZE i WYKROCZEŃ:

 • przybycie na miejsce zdarzenia,

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),

 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),

 • prowadzenie spraw o ułaskawienie,

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji

 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,

 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

 • sporządzanie analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.

 •  

Call Now Button