KLIENCI INDYWIDUALNI

Zakres pomocy prawnej udzielanej przez Kancelarię „Kazus” obejmuje obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, kasacji, wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania, wniosku o ułaskawienie, wniosku o wydanie wyroku łącznego), reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych oraz zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia), reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw , reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych , reprezentowanie osób nie będących stronami np. zażalenie na bezzasadne zatrzymanie oraz na postanowienie o zarządzeniu lub zatwierdzeniu przeszukania.

Call Now Button